Aarti to Shri Shiva

Law. taw.ti vikraara Bramhardi mala
Vishe kanth. kara trinetri djwara
Lavanya sunder masth.ki bhala
Pe tuniya jar. Nir.mal. wahe zur. zur.
Jai Dev. Jai Dev

Chorus:
Jay. Dev. Jay. Dev. Jay. Shri Shank.ra
Aarati varu tuze kar.poor. gaura
Jay. Dev. Jay. Dev

Kar.poor. gau.ra bhola nayani vishara
Ardhangi Par.vati sumanancha mara
Vibuti tse oodh.r.n. shat. kant. nira
Aisa Shank.ra shobhe Uma velhar.
Jai Dev. Jai Dev

Daivi dheti sarg. Mantan pai kehle
Dhya maji av.chit. h.ra h.r. uth.le
The twa asu. pane prash.n. kehle
Neel. kanth. naam prasiddh. zhale
Jai Dev. Jai Dev

Vya grambar. fani wr.dhr. Sundar. mad. nari
Panchan.n. m.n. moh.n. munij.n. udhari
Shat. Koti tse bij watse vcchari
Ragu kul. tilak Ram Das antari
Jai Dev. Jai Dev