Sanskrit

1 Jai Jai Bhavani ♪
2 Ayi Giri Nandini 
4 Sar.Va Mangala
5 Sat Chit Anand. Rupah
5 Jay Jagadambe
6 Ya Devi Sarva Bhuteshu
8 Shri Nirmala Devi Namostute ♪
10 Guru Stuti ♪
11 Ganesh. Sthuti (Hem.ja Sutam.Bhaje)
12 Sanskrit Shlokas (Marriage Ceremony)
13 Jay Gan.raya, Shri Gan.raya ♪
14 Chitanand. Rupah.
15 Guru Ashtakam ♪
16 Ganesha, Ganesha 
17 Shri Nirmala Namaskar
18 Rupam Dehi
19 Twamewa Mata
19 Mataji Nirmala Devi (Bala)
21 Song to Shri Krishna
22 Prayer for Surrender
23 Shri Ganesha Pancha Ratnam
24 Shiva-Ashtakam
26 Om Namashiva, Om Namashiva
AS-9 Gaiye Ganapati Jagavandana

Nirmalanjali Bhajans

120/59 Shri Ramchandra Kripalu Bhajman ♪✓