Shri Ganesha Artharva Sheersha

Om Namaste Ganapataye
Twameva Pratyaksham Tattwam Asi
Twameva Kevalam Kartasi
Twameva Kevalam Dhartasi
Twameva Kevalam Hartasi
Twameva Sarvam Khalvidam Brahmasi
Twam Sakshat Atmasi Nityam

Ritam Vachmi Satyam Vachmi
Ava Twam Mam Ava Vaktaram Ava Shrotaram
Ava Dataram Ava Dhataram Ava Noochanam
Ava Shishyam Ava Pashchat Tat
Ava Puras Tat Avottarat Tat
Ava Dakshinat Tat Ava Chordhvat Tat
Ava Dharat Tat Sarvato Mam Pahi Pahi Saman Tat

Twam Vang Mayas Twam Chin Mayah
Twam Ananda Mayas Twam Brahma Mayah
Twam Sat Chit Anandadvitiyosi
Twam Pratyaksham Brahmasi
Twam Gyana Mayo Vigyana Mayosi
Sarvam Jagadidam Twatto Jayate
Sarvam Jagadidam Twattas Tish Thati
Sarvam Jagadidam Twayi Leya Meshiati
Sarvam Jagadidam Twayi Prayeti
Twam Bhoomi Rapo Nalo Nilo Nabhah
Twam Chatvari Vak Padani
Twam Guna Traya Teetah
Twam Deha Traya Teetah
Twam Kala Traya Teetah
Twam Moola Dhara Sthitosi Nityam
Twam Shakti Trayat Makah
Twam Yogino Dhyayanti Nityam
Twam Brahma Twam Vishnus Twam Rudras
Twam Indras Twam Agnis Twam Vayus
Twam Sooryas Twam Chandramas
Twam Brahma Bhoor Buvah Swarom

Ganadim Poorvam Uchcharya
Varna Dim Tada Nan Taram Anus Varah Para Tarah
Ardhendu Lasitam Tare Na Ruddham
Etat Tava Manuswa Roopam
Gakarah Poorva Roopam Akaro Madhyama Roopam
Anuswarash Chantya Roopam Bindur Uttara Roopam
Nadah Sandha Nam Samhita Sandhih
Saisha Ganesha Vidya Ganaka Rishihi
Nichhrid Gayatri Chhandah Ganapatir Devata
Om Gam Ganapataye Namah

Eka Dantaya Vidmahe Vakra Tundaya Dheemahi
Tanno Dantih Prachodayat
Ekadantam Chatur Hastam
Pasham Ankush Dharinam
Radam Cha Varadam Hastair Bi Bhranam
Mooshaka Dhvajam Raktam Lambodaram
Shoorpa Karnakam Rakta Vasasam
Rakta Gandhanu Liptangam
Rakta Pushpaihi Supoojitam
Bhaktanu Kampinam Devam
Jagat Karanam Achyutam
Avir Bhootam Cha Srishtyadau
Prakritehe Purushat Param
Evam Dhyayati Yo Nityam Sa Yogi Yoginam Varah
Namo Vratapataye Namo Ganapataye
Namah Pramatha Pataye
Namaste Astu Lambodaraya Ekadantaya
Vighna Nashine Shiva Sutaya
Shri Varada Moortaye Namaha

Sakshat Shri Adi Shakti Mataji
Shri Nirmala Devi Namo Namaha