Ap.Ne Dil Me

Me Sahaj. Ko Basaya Karo (x2)
Rachaita Ki Tum. Rach.Na Rachaya Karo (x2)
Ap.Ne Dil Me Sahaj. Ko Basaya Karo (x2)

Pah.Le Dhyan. Dharo Chit. Kabhu Karo }
Kundalini Tum Ap.Ni Jagaya Karo } (x2)
Thand. Chaitanya Swayam Bahaya Karo

Muldhara Se Khili, Sahastrar Pe Khuli }
Nirmalta Se Sushumna Me Bah.Ti Chali } (x2)
Adi Shakti Ko Aise Ubhara Karo

Shuddh. Ichha Karo, Sakshi Rup. Dharo }
Bhavsagar Moh. Ka Aise Paar. Karo } (x2)
Niranand. Ka Kshitij. Tum Badhaya Karo

Aye Sant. Kai, Uljhan Bharti Gayi }
Samjha Pae Koi Na Prabhu Ya Sayi } (x2)
Sacche Sayi Ko Sahaj. Me Paya Karo

(hindi 41)

AKA Apne Dilme