Dam Dam Dam.ru Baje

Chorus:
Dam dam dam dam dam.ru baje, dam.ru baje
Are Bhole nath. Shiva shambhu nache
Are Gauri nath. Shiva shambhu nache

Ghan ghan ghan ghan ghan ta baje (x2)
Adi Ma ko dekh. Kundalini jage
Jagan Ma ko dekh. Sahasrara jage

Dam dam dam dam dam.ru baje, dam.ru baje
Are Bhole nath. Shiva shambhu nache
Are Gauri nath. Shiva shambhu nache

Shri Shiva rupi Ma, Bolo Jai Shri Mataji
Shri Shankar rupi Ma, Bolo…
Shri Sway-ambu Ma, Bolo…
Shri Pashu-pati Ma, Bolo…
Shri Kshama-Kshetra Ma, Bolo…
Shri Priya-bhakta Ma, Bolo…
Shri Kama-deva Ma, Bolo…
Shri Sadhu-Sadhya Ma, Bolo…
Shri Hrtpund-dari-kaSI-na,
Shri Jaga-dhitai-sin Ma, Bolo…
Shri Vyaghra-komala Ma, Bolo…
Shri Vatsal rupi Ma, Bolo…
Shri Deva-SUra-guru, Bolo…
Shri Shambhu rupi Ma, Bolo…
Shri LokO-tara-SUkha-laya,
Shri Sarva-Saha Ma, Bolo…
Shri Svad-hrta Ma, Bolo…
Shri Eka-nayaka Ma, Bolo…
Shri Vat-Sala Ma, BolO…
Shri Shubada rupi Ma, BolO…
Shri Sarva-sattva-avalam-bana,
Shri Savari-pati Ma, Bolo…

(Chorus)

Shri Varada rupi Ma, Bolo.,.
Shri VayU-Vahana Ma, Bolo…
Shri Kaman-dalu-dhara, Bolo…
Shri Nadish-wara Ma, Bolo…
Shri Prasad-asva Ma, Bolo..
Shri Sukha-nila Ma, Bolo…
Shri Naga-bhUShana Ma, Bolo…
Shri Kailash-Shikha-Vasin, Bolo…
Shri Trilo-chana Ma, Bolo…
Shri Pinak-pani Ma, Bolo…
Shri Shramana rupi Ma, Bolo…
Shri Achel-eshwara Ma, Bolo…
Shri Vyaghra-chara-mam-bara,
Shri Unmat-tesha Ma, Bolo…
Shri Preta-Chann Ma, Bolo…
Shri Hara rupi Ma, Bolo…
Shri Rudra rupi Ma, Bolo…
Shri Bhima-para-krama, Bolo…
Shri Natesh-wara Ma, Bolo…
Shri Nataraj rupi Ma, Bolo…

(Chorus)

Shri Ishwar rupi Ma, Bolo…
Shri Param-Shiva Ma, Bolo…
Shri Param-atma Ma, Bolo…
Shri Paramesh-wara ma, Bolo…
Shri Viresh-wara Ma, Bolo…
Shri Sarvesh-wara Ma, Bolo…
Shri Kamesh-wara Ma, Bolo…
Shri Vishwa-Sakshill Ma, Bolo…
Shri Nityan-tara Ma, Bolo…
Shri Sarva-vasa Ma, Bolo…
Shri Maha-yogi Ma, Bolo…
Shri Sada-yogi Ma, Bolo…
Shri Sada-Shiva Ma, Bolo…
Shri Atma rupi Ma, Bolo…
Shri Ananda rupi Ma, Bolo…
Shri Chandra-mauli Ma, Bolo…
Shri Mahesh-wara Ma, Bolo…
Shri Sudha-pati Ma, Bolo…
Shri AmrUt-apa Ma, Bolo…
Shri Amruta-maya Ma, Bolo…
Shri Pranat-atmaka Ma, Bolo…
Shri Pumsh rupi Ma, Bolo…

(Chorus)

Shri Pracchan rupi Ma, Bolo…
Shri Sukshma rupi Ma, Bolo…
Shri Kami-kara-priya, BolO…
Shri Kavi rupi Ma, Bolo…
Shri Amogh-adanda Ma, Bolo…
Shri Nila-kanta Ma, Bolo…
Shri Jatin rupi Ma, Bolo…
Shri PUShpa-IOChan Ma, Bolo…
Shri Dhyana-dhara Ma, Bolo…
Shri Brahman-dharta Ma, Bolo…
Shri Kamash-asan Ma, Bolo…
Shri Jita-kama Ma, Bolo…
Shri Jiten-driya Ma, Bolo…
Shri Atin-driya Ma, Bolo…
Shri Nakshtra-malin Ma, Bolo…
Shri Anad-yartta Ma, Bolo…
Shri Atma-yoni Ma, Bolo…
Shri NabhO-yoni Ma, Bolo…
Shri Karuna-sagara Ma, Bolo…
Shri Shulin rupi Ma, Bolo…
Shri Mahesh-vasa Ma, Bolo…
Shri Nishkal-anka Ma, Bolo…

(Chorus)

Shri Nitya-sundara Ma, Bolo…
Shri Ardha-nara-narish-wara,
Shri Uma-pati Ma, Bolo…
Shri Ra-Sada Ma, Bolo…
Shri Ugra rupi Ma, Bolo…
Shri Maha-kala Ma, Bolo…
Shri Kala-kala Ma, Bolo…
Shri Vyagra-dhurya Ma, Bolo..
Shri Shatru-prama-thin, Bolo…
Shri Sarva-charya Ma, Bolo…
Shri Sama rupi Ma, Bolo…
Shri Atma-prasanna Ma, Bolo…
Shri Nara-naray-ana-priya,
Shri Ra-sagnya rupi, Bolo..
Shri Bhakti-kaya Ma, Bolo…
Shri Loka-Vira-grani, BolO…
Shri Chiran-tara Ma, Bolo…
Shri Vishwam-baresh-wara, Bolo…
Shri Navat-mana Ma, Bolo…
Shri Nava-Je-rUSa-lemesh-Wara,
Shri Adi Nirmal-atma, Bolo…
Shri Sahaja Yogi-priya, Bolo…

(Chorus)