Jay. Ganesh. Ji Ki Ma Ambe

Jay. Ganesh. Ji Ki Ma Ambe (x2)
Jay. Jagadambe, Jay. Jagadambe }
Jay. Ganesh. Ji Ki Ma Ambe } (x2)

Jay. Maha Kundalini Tu Ambe (x2)
Jay. Vishnu Ki Lakshmi Tu Ambe (x2)

Jay. Brahma Ki Sarasvati Tu Ambe (x2)
Jay. Shivaji Ki Par.Vati Tu Ambe (x2)

Jay. Rama Ki Sita Tu Ambe (x2)
Jay. Krishna Ki Radha Tu Ambe (x2)

Jay. Yeshu Ki Mary Tu Ambe (x2)
Jay. Sahastrar. Swamini Tu Ambe (x2)

Jay. Moksha Pradayini Tu Ambe (x2)
Jay. Nirmal. Mata Tu Ambe (x2)

Jay. Adishakti Tu Jagadambe (x2)
Jay. Adi Maya Tu Jagadambe (x2)

Jay. Maha Maya Tu Jagadambe (x2)
Jay. Sarva Swarupini Tu Ambe (x2)

Jay. Triguna Swamini (x2)
Jay. Nirmal. Mata Jagadambe (x2)