Kabhi Ram banke, kabhi Shyam banke

Chorus
Kabhi Ram banke, kabhi Shyam banke )
Chale aana, Maiyaji chale aana ) (x2)

Kabhi Ganesh roop, mein aana (x2)
Gaura saath laana, bholapan sikhlana (x1)
Chale aana, Maiyaji chale aana (x1)

Kabhi Brahma roop, mein aana (x2)
Saraswati saath laana, shudh vidhya dena (x1)
Chale ana, Maiyaji chale aana (x1)

Kabhi Vishnu roop, mein aana (x2)
Laksmi saath laana, chakra haath laana (x1)
Chale aana, Maiyaji chale aana (x1)

Kabhi Shivji roop, mein aana (x2)
Gaura saath laana, damru haath laana (x1)
Chale aana, Maiyaji chale aana (x1)

Kabhi Ram roop, mein aana (x2)
Sita saath laana, dhanush haath laana (x1)
Chale aana, Maiya ji chale aana (x1)

Kabhi Durga roop, mein aana (x2)
Sher saath laana, khanjar haath laana (x1)
Chale aana, Maiya ji chale aana (x1)

Kabhi Krishan roop, mein aana (x2)
Radha saath laana, bansi haath laana (x1)
Chale aana, Maiya ji chale aana (x1)

Kabhi Jesus roop, mein aana (x2)
Mary saath laana, kshama daan dena (x1)
Chale aana, Maiyaji chale aana (x1)

Kabhi Nirmal roop, mein aana (x2)
Chaitanya saath laana, amrit barsaana (x1)
Chale aana, Maiyaji chale aana (x1)