Mahamaya Mahakali, Jay Sherawali

Chorus:
Mahamaya Mahakali, Jay Sherawali }
Bhavani Nir.mala Ma } (x2)
Nir.mal. Ma, Nir.mal. Ma (x4)
Mahamaya Mahakali, Jay Sherawali
Bhavani Nir.mala Ma

Naam. Nirmala Shak.ti Data (x2)
(he) Mata-Pita aur. Sakha Vidhata (x2)
(he) Shakti Data maya Sakha Vidhata (x2)
(he) Sakha Vidhata maya Shakti Data (x2)
Kare santo ki Rakh.wali, Jay Sherawali
Bhavani Nir.mala Ma

Sara Vishw. tere gun.gae (x2)
(he) Prem. pake Shraddha Suman. Chadhae (x2)
(he) Tere gun. gae Maya Suman. Chadhae (x2)
(he) Suman. Chadhae Maya tere gun. Gae (x2)
(Bane) Satya Sadh.na ke paali, Jay Sherawali
Bhavani Nir.mala Ma

(Ham.) Charan. Kamal. ki bane Khada-u (x2)
(he) Ghirinit. Bhav. mite jag. Maha-u (x2)
(he) Bane Khadau maya mite jag. Maha-u (x2)
(he) Mite jag. Maha-u maya bane Khadau (x2)
Is. jag. Gul.shan. ki mali, Jay Sherawali
Bhavani Nir.mala Ma

(Bane) Hamari Manzil. tere dwara (x2)
(he) Tera ashra Maya Satya Sahara (x2)
(he) Tera ik. dwara Maya Satya Sahara (x2)
(he) Satya Sahara Maya tera ik. dwara (x2)
Ab. tu hi tu prit. pali, Jay Sherawali
Bhavani Nir.mala Ma