Adimaya Ambabai

Adimaya Ambabai, Sarya Duniyechi Ai (x2)
Tichya Eka Darshanat. Koti Janmachi Punyai
Ho, Ho, Ho …

Chorus:
Adimaya Ambabai Sarya Duniyechi Ai (x2)
Ude Ga Ambabai! Ai! Ude Ga Ambabai!

Sarya Charachari Tits. Jiva Sanjivani Dete (x2)
Tits. Saumhar. Saumhari
Daitya Danav. Marite (x2)
Tichya Chandirupa Ad. Zhar. Zal.Zal Vahi
Ho, Ho, Ho …

Kshetr. Namavant. Ek., Nav. Kolhapur.
Tyatse Nav. Kolhapur. (x2)
Aganit. Khambavari, Rahile Mandir.
Ubhe Rahile Mandir. (x2)
Nana Dev. Sabhovati Devi Madhomadh. Rahi
Ho, Ho, Ho …

Tul.za Purichi Bhavani, Zanu Mula Adishakti …
Zanu Mula Adishakti (x2)
Ghor. Aghat. Prahar. Tine Pats.vile Poti
Tine Pats.vile Poti (x2)
Swata Taravi Bhaktana, Devi Taruniya Nei
Ho, Ho, Ho …

Amravatichi Devata, Shashwata Amar. …
Ase Shashwata Amar. (x2)
Ambe Zogait. Tine Mandiyele Ghar. …
Ek. Mandiyele Ghar. (x2)
Mumba Purichya Mandira Dan. Chaitanyatse Yei
Ho,Ho,Ho …

Koni Manati Chandika, Koni Manati Bhavani … (x2)
Durga Durgat. Yamai Amba Asur. Mardini …
Kiti Rupe, Kiti Nave Pari Ek. Tej. Rahi
Ho, Ho, Ho …