Akhil Jagat Janani

Akhil. Jagat. Janani, Tu Devi (x2) (Chorus)
Mahishasura Mar.Dini Bhav.Tarini (x2)
Trividh. Tap. Manize Sham.Vi
Akhil. Jagat. Janani, Tu Devi (x2)

Asura Patitamay. Dhara Jahli (x2)
Bhavabhakti Hari Sewa Nurali (x2)
Dalan. Karuni Ari Janaman. Ram.Vi (x2)