Ambe, De Maz Ashirvad

Ambe, De Maz. Ashirvad. (Chorus x3)

Var.Dayini Tu, Vishw.Tarini (x2)
Shiv. Shankar. Tav.Nath.

Jagadamba Tu, Shakti Dayini (x2)
Mata, Amuchi Bhav.Bhay.Har.Ni (x2)

Dusht.Durjana Tu Samhari (x2)
Vandan. Tav. Char.Nas.

Asht.Bhuja Tu, Chamundeshvari (x2)
Ayi Bhavani, Tu Tul.Zhapuri (x2)
Renukatz. Tu, Mahuri Shikhari (x2)
Kari Maz. Si Sauvad

Durga, Tara Tuzhitz. Rupe (x2)
Dar.Shan. Matre Jalatil. Pape (x2)
Thak.Le Man. He, Ghe Bhav.Tape (x2)
Dhav Ata Nimishar.Tha

Santoshi Tu, Nij.Bhaktaprati (x2)
Anusuya Tu, Devi Mahasati (x2)
Panch.Prane Karuni Aar.Ti (x2)
Kamal.–Sut. Hrudayat.