Amhi Bi Ghadalo

Amhi Bi Ghadalo Tumhi Bi Ghadana (x4, Chorus)

Matajinchya Sange Mule Bi Ghadali (x2)
Mule Bi Ghadali Chaitanyata Nhali (x2)

Sahaja Yoga Sange Badha Bi Ghadali (x2)
Badha Bi Ghadali Prakashamaya Zhali (x2)

Sahaja Yoga Sange Rag. Bi Ghadala (x2)
Rag. Bi Ghadala Anurag. Zhala (x2)

Matajinchya Sange Mihi Bi Ghadalo (x2)
Mihi Bi Ghadalo Mahayogi Zhalo (x2)

Matajinchya Sange Dharma Bi Ghadala (x2)
Dharma Bi Ghadala Vishwa Dharma Zhala (x2)

Matajinchya Sange Jan. Bi Ghadale (x2)
Jan. Bi Ghadale Nirmalachi Zhale (x2)