Amuchya Dhami Arlya

Chorus:
Az. Amuchya Dhami Arlya }
Mata Jagdishvari …           }(x2)

Gulal. Udhala.La, Udhala.La Sum.Ne }
Jayjaykare Ghum.Va Bhuvane            }(x2)
Purnabramh. He Ale Bhuvar. (x2)
Dharm. Rakshanya Sati (x2)

Phula Phulanno Sugandh. Udharla }
Vimala Jalanno Saharsh. Usarla       }(x2)
Pada Laharinno Mangal. Var. Ta (x2)
Kal.Va Gramogrami (x2)

He Cha Sadguru Trailokyache      }
Udh.Darak. Ya Chara Charanche  }(x2)
Ya Yogayan Chya Shri Yogeshvari (x2)
Mata Tribhuvan.Gami (x2)

Hota Yanchee Mangal. Darshan.  }
Anandane Natel. Jivan.                   }(x2)
Nandanavana Ya Surasuranchya (x2)
Hasavil. Antarayami (x2)