Avataruni Mate, Kaliyugi Hya

(Alibag Group)

Chorus:
Avataruni Mate, Kaliyugi Hya (x2)
Marg. Sahaja Dawila
Na Ayi Amha Sahaj Yog. Tumhi Dila (x2)

Bhondugirichya Bazari Hya }
Wali Navata Piditana Hya }(x2)
Hat. Phironi Tav. Mayecha (x2)
Dnyan. Deep. Tewila
Na Ayi Amha Sahaj Yog. Tumhi Dila (x2)

Phirun. Dam.lo As.ta Jawali }
Olakh. Tyachi Na Dili Koni }(x2)
Tumhi Satyatsa Marg. Da–uni (x2)
Antari Prakash. Dila
Na Ayi Amha …

Dev. Devatanchi Sthane Dawili }
Jya Jya Chak.ri Vas.lelianchi }(x2)
Mantra Ucharita Saptachakrantsa (x2)
Prakash. Antari Dila

Chaitanyalah.ri Vahu Lag.ta }
Garwa Mate Sharira Ala } (x2)
Kundalini Mata Jagrut. Hota (x2)
Ananda Brahmandila

Dhar.ma Adhar.matsa Ghola Ghaluni }
Asuranhi Ha Khel. Mandila }(x2)
Daya Kshama Shantitsa Sandesha Deuni (x2)
Vishwa Dharma Dila

Atmasaks hatkar. Jagruti Deuni }
Par. Kele Tumhi Amhala }(x2)
Bhagya Amutse Udaya Ale (x2)
Tavacharani Thawa Dila