Bhaiyakayataya

Bhaiyakayataya Prabhu Jatsare (x4)

Sarva Visarali Prabhu May. Zhali (x2)
Purna Jayachi Vachare (x2)
Bhaiyakayataya Prabhu Jatsare (x4)

Jagat. Vichere Up.kara Stav. (x2)
Pari Nach. To Jag. Tatsare (x2)
Bhaiyakayataya Prabhu Jatsare (x4)

Ithi Nirdhana Paratra Zacha (x2)
Sarva Dhanacha Sachare (x2)
Bhaiyakayataya Prabhu Jatsare (x4)

Adhi Vyadhi Marana Varati (x2)
Paya Asha Purusha Tsare (x2)
Bhaiyakayataya Prabhu Jatsare (x4)