Brahma Shodhile, Brahmand Mirlale

Chorus:
Brahma Shodhile, Brahmand. Mirlale
Ai, Tujhiya Dhami (x2)
Janmojanmachi Punyayi Az. Ali Majhiya Kami
Ai, Tujhiya Dhami (x2)

Chitta Pari Mam. Je Je Didh.Le (x2)
Jignyase Te Te Shodhiyale (x2)
Abhav. Maz.La Tivr. Bhas.Ta (x2)
Dag.Dalahi Mi Pujiyale (x2)
Gamya Agamya Sarv.Chi Kar.Le (x2)
Bhar.Ta Pokarli Rikami…
Ai, Tujhiya Dhami (x2)

Anubhutine Chaitanyachya (x2)
Swahrudayi Tuz. Mi Sakshiyale (x2)
Dharm.Satwahin. Nashwar. Ahe (x2)
Devavin. Maz. He Karlale (x2)
Satw. Asatw. Sarv.Chi Kar.Le (x2)
Maz.La Antar.Yami…
Ai, Tujhiya Dhami (x2)

Suptatun. Mazha Jagruti Gheta (x2)
Dhyanatach. Man. Sthiravale (x2)
Unepan. Gele Adhikahi Gele (x2)
Santulan. He Mi Acharile (x2)
Yatn. Prayatn. Nishphal. Thar.Le (x2)
Vilopali Shri Char.Ni…
Ai, Tujhiya Dhami (x2)

Tuch. Adi, Tuch. Anadi, (x2)
Tu Brahmand., He Zaniyale (x2)
Parivar.Tit. Mangal. Jivan. He (x2)
Krupet. Tujhiya Ubhariyale (x2)
Tav. Shaktine Kalp.Tarula (x2)
De Yogache Pani…
Ai, Tujhiya Dhami (x2)