Gajanana Shri Gan Raya

Chorus:
Gajanana Shri Gan.raya }
Adi Vandhu Tujh. Moraya }(x2)
Mangal. Murti Shri Gan.raya
Adi Vandhu Tujh. Moraya
Gajanana Shri Gan.raya }
Adi Vandhu Tujh. Moraya }(x2)

Sindhur. Chaichit. Dhavali Ang. (x2)
Chandan. Uthi Khul.Virang. Khul. Virang.
Baghata Manas. Hote Dang. Hote Dang.
Jiv. Jad.La Charani Tujhiya
Adi Vandhu Tujh. Moraya

Gauri Tanaya Bhal.chandra (x2)
Deva Krupecha Tu Samudra, Tu Samudra
Var.Da Vinayak. Karun. Gara, Karun. Gara
Av.ghe Vigh.ne Nisi Vilaya
Adi Vandhu Tujh. Moraya