Gan Nayaka Shubh Dayaka

Chorus:
Gan.nayaka…
Gan.nayaka Shubh.dayaka
Yave Tumhi Giri Khandara
Sainyadhricha Hrudaya Madhye
Lenyadricha Ya Mandira Gan.nayaka…

Shiv. Nericha Shiv. Shambhucha
Sahavas. Pavan. Labhala
Pukali Giri Tav. Mandiri
Ho Punya Sanchay. Avara
Giri Jatmaja…,
Giri Jatmaja Tav. Murti He
Sindhur. Char.chit. Sundara

Toduniya Bhav. Pash. He
Bhav. Talacha Gun.ha Tuni
Tapi Vaisale Bahu Kasht.le
Ka Viarth.te Yogi Muni
Bhakti Tujhi…,
Bhakti Tujhi Sukh.dayini
Sap.ka Uga Mag. Achara