Guru Ek Jagi Trata

Sukhanchya Kshanat. Vyathanchya Ghanat.
Ubha Pathishi E k Adrushya Hat.

Chorus:
Guru E k. Jagi Trata (x3)
Guru Dayasindhu Guru din Bandhu (x2)
Guru Janani Janm. Data

Ghanat.mat. Zanu Dip. Chet.vi (x2)
Tan.manat. Chaitanya Zag.vi (x2)
Kan.kanat. Zanu Pran. Dol.vi (x2)
Ze ho Arup. Tya Dei Rup. (x2)
Kari Murt. To Amruta

Guru Saman. Kuni Nahi Soyara (x2)
Guru Vin. Nahi Thara (x2)
Guru Nidhan. Guru Moksh. Asara (x2)
Dev. Daiv. Labhe Sadaiv. (x2)
Guru Charan. Labh. Hota