Guru Totz Manavi Khara Mazha

(Nirmal Sangeet Sarita – ‘Worship’ )

Chorus:
Guru Totz. Manavi Khara Mazha (x2)
Guru Zhotz. Banavil. Mam. Mazha (x2)

P N R- S / S R G- R / G P S N S D G P-

Anant. Yugatza Mazha Sampala Shodh. }
Sakal. Dharma Satwatza Mazh. Zhala Ha Bodh } (x2)
Lopavila Trah. Anik. Ha Krodh.
Dhyan. Maya Bhogashi Zhalo Abhog

P N R- S / S R G- R / G P S N S D G P N

Sakshat. Guru Dev. Guru Ek. Mev }
Guru Dnyan.punji Duji Nahi Thev. } (x2)
Guru Tutz. Vitthala Hari Tu Mahadev.
Guru Charani Payi Vidya Satya Mev.

P N R- S / S R G- R / G P S N S D G M-

Guru Vin. Jivan. He Khar.ka Varil Bij. }
Asuni Bhuvari Pari Puthe Na Ankurati } (x2)
Guru Prem. Vrushti Ne Zail. Bhed
Guru Dnyan. Te Hoy. Pari Purnachi