He Govinda

(Jagjit & Chittra Singh – ‘Krishna Bhajans’)

Sloka (Sanskrit):
Vancha Kalputaru Bhayesche
Kribasindhu Bhye-E vache
Patitnam Pawanebhyu Vaishnuve Bhyu
Namoh Namah

He Krishna Karuna Sindhur
Deena Bandhu Jagatit Pate
Gopesh. Gopikakant.
Radhakant. Namostute

Hariharinaam, Hariharinaam,
Hariharinaam He Kev.lam
Kalo Nastjev. , Nastjev. , Nastjev. ,
Gatiranyatha

Chorus:
He Govind., He Gopal. (x2)
He Dayal. Nam

Pran. Nath. Anath. Sakhe (x4)
Din.dard. Nivas

He Somerath. Agamya Puran. (x4)
Mohamaya Ghal

Andh. Kup. Mahabhayan. (x4)
Mataji Par. Utar