He Prem Murt Jagi Ale

(Hymn by Rev. Narayan Waman Tilak;
Nirmal Sangeet Sarita – ‘Mohobbat Ka Khazana’ )

Chorus:
He Prem. Murt. Jagi Ale (x2)
Mam. Zhale Man. Dhale (x2)
He Sarv. Jagi, Sanchar-le…

Bal. Vadan. Tav., Baghuni Krista (x2)
Sakal. Durit. Bhaya, Pave Asta (x2)
Tav. Diuvya Rup. Jagi Lyale (x2)
Mam. Zhale Man. Dhale (x2)
He Sarv. Jagi, Sanchar-le…

Manman. Sakhaya, Tujha Parr-na (x2)
Vadan. Vahile, Tav. Saunstavana (x2)
He Sarv. Tula He Didh-le (x2)
Mam. Zhale Man. Dhale (x2)
He Sarv. Jagi, Sanchar-le…