Jaganmata Jagadishvari

Jaganmata Jagadishvari (Chorus)
Devi Nirmala Par Kari Sahajachi Samasta

Bhakti Mukti Yoga Sthiti
Adi Shakti Sahaj Sthiti
Yei Prachiti Sahaz Yog Ghadata