Jagi Taarak Janma Ala (Shri Jesus Bhajan)

Raga: Bhairavi
Taal: Keherwa

Jagi Taarak. Janma Ala (x2)
Zala Pahu Zala Ho Tyala (x1)
Jagi Taarak. Janma Ala (x2)

Nrupa Vaibhav. Gheun. Naahi (x2)
Ki Anya Alaukik. Kaahi (x2)
To Deenatsa Janma Ala (x2)
Jagi Deena Tara Yala (x1)

Jagi Taarak Janma Ala (x2)

Zari Sarvat. Mala Sari (x2)
Tari Nahi Prakhar. Kar. Dhaari (x2)
To Saumyatsa Janma Ala (x2)
Jagi Papya Tarayala (x1)

Jagi Taarak Janma Ala (x2)

He Akasha Tun. Khaali (x2)
Nav. Jeevan. Gheuni Ale (x2)
Ghya Dehi Saatthvun. Hyala (x2)
Jaya Yeshu Jaya Jaya Bola (x2)

Jaya Yeshu Jaya Jaya Bola ~ ~ ~

Jagi Taarak Janma Ala (x2)

Jagi Taarak Janma ~ Taarak Janma ~ Taarak Janma Ala

(Nirmalanjali Marathi 152/85)