Jivan He Tav Char Ni

Jivan. He Tav. Char.Ni, Mate Ar.Piyale (x4)

Tu Mata, Mi Balak. (x2)
Akshay. He Pale
Mate Tu Didh.Le

Tu Av.Ni Tuch. Gagan. (x2)
Tu Jivan. Tuch. Pavan. (x2)
Vyapuniyaa Sarv. Bhuvan. (x2)
Tishthasi Darshanule

Duritansi Dahak.Tu (x2)
Bhaktansi Shital. Tu (x2)
Tav. Jyoticha Teje (x2)
Vishwa He Prakashale

Saumya Tej. Hasya Vadan. (x2)
Antari Tav. Sapt. Bhuvan. (x2)
E k. Asuni Tu Anek. (x2)
Charachara Vyarpiyale

Nav. Jivan. Tu Didh.Le (x2)
Sthiti Tinhi Palikadale (x2)
Dipasam. Mam Tanus (x2)
Mahadip. Ban.Vile

Tu Mata, Mi Balak. (x2)
Akshay. He Pale
Mate Tu Didh.Le