Jog Wa (2)

Anadi Nirguni Pragatali Bhavani         }
Ude Bai, Ude Bai, Ude Bai, Ude!          }
Moha Mahishasura Mardana Lagoni  }(x2)

Ude Bai, Ude Bai, Ude Bai, Ude!        }
Prividh. Tapanzi Karavaya Zharani   }
Ude Bai, Ude Bai, Ude Bai, Ude!        }(x2)

Bhakta Laguni Bhav. Si Nirvani
Ude Bai, Ude Bai, Ude Bai, Ude!
Bhakta Laguni Bhav. Si Nirvani, Bhakta Laguni…

Jog.Wa Magen. , Aicha Jog.Wa (x4) (Chorus)
Ai Ude G’ambe Ude! (x4)
Ude, Ude, Ude, Ude, Ude, Ude, Wo!

Dvait. Saruni Marl. Mi Ghalin.           }
Ude Bai, Ude Bai, …                           }(x2)
Hati Bodhacha Zhenda Mi Ghein. (x2)
Bed. Rahit. Ga Varisi Zain. (x2) Bed. Rahit. Ga…

Navavidh. Bhaktichya Karuni Navaratra (x2)
Karuni Nir.Kar.na Magen. Dnyan. Putra (x2)
Dambh. Sasara Sorin. Kuputra (x2) Dambh. Sasara…

Purna Bo Dhachi Bharin. Mi Parari (x2)
Asha Manishanchya Parin. Mi Darari (x2)
Mano Vikara Karin. Kur.vandi (x2)
Amrut. Rasachi Bharin. Mi Durari (x2) Amrut. Rasachi…

Ata Saazini Zhale Mi Nishang. (x2)
Vikalpa Navaryacha Soriyela Sang. (x2)
Kaam. Krodh. He Sodiyele Mang. (x2)
Kela Mokarl. Marg. Ha Surang. (x2) Kela Mokarl. …

Aisi Jog.Wa Maguni Thevila (x2)
Zauni Mahadwari Navas. Mya Fedila (x2)
Ek. Janardani Ekacha Dekila (x2)
Janma Mar.naza Phera Mya Chuk.vila (x2) Janma Mar.naza