Matajinche Swapna

Chorus:
Matajinche Swapna Sahaj. Sakarile }
Jam.la Ha Mela }(x2)
Owala Ho Owala, Vadhuvaras. Owala (x2)
Matajinche Swapna Sahaj. Sakarile
Jam.la Ha Mela

Nanda Saukhya Bhare Ashirvadilya Ai (x2)
Tumha Kami Nahi Swarganandat. Kahi (x2)
Tyanchya Sanidhyat. Trigunit. Hoil Ha (x2)
Nir.Mal Anandacha Soharla, Premacha Soharla

Dampatya Jivanat. Sukh.–Samruddhi Bhar. (x2)
Dukhe Hi Tumhi Nanda New York Na Nagpur (x2)
Adishaktila Alaya Pur.
Adishaktila Alaya Pur.
Dur. Ni Va Saungini
Soruni Kantharla (x2)

Nirbhey Valhava Nav. Jivnachi, }
Vadarl. Hoi Santh. }(x2)
Premachi Hi Nadi Jila Ugam Na Ant. (x2)
Sahajat. Je Gharte (x2)
Tyala Bhiti Na Khant. (x2)
Jari Asel. To
Anubhavat. Kowala (x2)

Karu Sajari Mangalagaur. (x2) }
Jevha Lagel. Dohala }(x2)
Sahajache Yetil Chimukle Pratinidhi
Mary Wa Gopala (x2)
Pan. Don. Pure Jast. Nako (x2)
Hoil Ghotala (x2)
Bhavishya De Maulichya Hati, Maulichya Hati
Bhaghya Dete Ji Sakala (x2)