Mateche Gondhari

(Prakash Kote; ‘Sahaj Unlimited’)

Chorus:
Gondhari, Amhi Gondhari (x2)
Aiche Gondhari, Amhi Mateche Gondhari (x2)
Gondhari, Amhi Gondhari (x2)

Zhala Dharmacha Bazar., Uth.la Sarvacha–Azar. (x2)
Lakar Baghun. Bejar., Ayi Ali Dhartivar (x2)

Maya Ayichi Uthali, Doki Shatrunchi Phut.li (x2)
Dori Papanchi Tut.li, Shakti Ali Dhartivar. (x2)

Dil. Yogach. Avhan., Adva Padla Ho Saitan. (x2)
Zhalo Bhaktit. Bebhan., Swarg Dis.la Dhartivar. (x2)

Sthan. Devach. Janal., Adishaktila Manal. (x2)
Tichya Puj.La Bandhal., Divandi Pitli Gavbhar. (x2)

Gav Ultan. Ala Sara, Dhenya Aichya Bhandara (x2)
Tin. Kela Ho Ishara, Ij. Ali Angavar. (x2)

Hit. Nahi Khel Khanduba, Kara Fakt. Toba Toba (x2)
Hit. Devashich Dharuba, Manda Tyachache Sansar. (x2)

Nahi Sangat. Ata Phar., Je Al. Te Zhalat. Par. (x2)
Kara Bhakticha Bigar., Haya Ho Mokshacha Pagar. (x2)