Mauline Thothavile Daar

Chorus:
Mauline Thothavile Daar (x2)
Houni Za Ata Gadya Paar (x2)
Sahajachya Bandhanat. Chaitanya Laharincha (x2)
Nirantar. Hoi Tuj.Var. Vaar.
Houni Za Ata Gadya Paar (x2)

Chittachya Ashwala Lagam. De Manacha (x2)
Hoshil. Mag. Savayi Ghoreshwar
Houni Za Ata Gadya Paar (x2)

Bahya Drushtila Ata Tu At. Orhuni Ghe (x2)
Swa Kar.Macha Ho Tu Sakshidar
Houni Za Ata Gadya Paar (x2)

Na Mi Gunhegar Na Tu Konacha Gunhegar (x2)
Athanga Sahajala Bhar.ti Phar
Houni Za Ata Gadya Paar (x2)