Maven Nayani Anand

(Pune Yuva Shakti)

Chorus:
Maven. Nayani Anand. Hridayat. Satchitanand. (x2)
Anand. Kiti Ha Motha
Saukyaas. Khadhi Na Tota
Kana Kanaat.
Kana Kanaat. Nirmalanand. }
Hridayat. Satchitanand. } (x2)
Maven. Nayani Anand. Hridayat. Satchitanand.

Sagunat. Mauli Ali, (Ah…) (x2)
Nirgunat. Janiv. Jidhali
Neej. Rupi Rangale Dhyan. }
Jad. Tech. Wate Chaitanya } (x2)
Anand. Kiti Ha …

Lobhas. He Nirmal. Rup. }
Satchitanand. Ghan. Charan. } (x2)
Yogyanche Antim. Sthan. }
Mokshache Sakshat Rup. } (x2)
Anand. Kiti Ha …

Hridayat. Jaya Dhyayile (Ah…) (x2)
Chitat. Jaya Sathavile
Pahun. Rup. Te Dola }
Anand. Hridhayi Jagiyala } (x2)
Anand. Kiti Ha …

Dainya Dukh. Pap. Nashiyale (Ah…)(x2)
Mokshatse Dar. Ughade
Dhanya Zhali Amuch. Bhakti }
Sapadali Jeevan. Mukti } (x2)
Anand. Kiti Ha …