Naman Nirmala Mata

(Pune Yuva Shakti)

Bhuvari Ali, Adishakti Mata (x2)
Uddharanya Sarv. Jana (x2)
Rup. Ne Sajire, Nir.Mala Mata (x2)
Zag.vi Sacchidananda (x2)

Naman. Nirmala Mata, }
Tumh. Naman. Nirmala Mata }(x4)

Sahastrakoti Suryache Tej. (x2)
Shobhatase Tumchya Vad.Na (x2)
Dhariyenya Sarv. Dev.Ta Tumhi (x2)
Namiti Tum.Chya Char.Na (x2)

Muladhari Yeta, Gajanan. Dev.Ta (x2)
Magu Nayan.Si Suj.Ta (x2)
Swadishthani Namuya Saraswati Brahma (x2)
Deyi Je Sarva Shudh. Vidya (x2)

Manipuri Vanduya Lakshmi Narayan. (x2)
Jagrut. Kari Je Dharma (x2)
Paar. Karaya Bhav.Sagarala (x2)
Vanduya Adigurudatta (x2)

Rudayi Smara Tya Sambh. Shivala(x2)
Zag.Vi Jo Atm.Tatwa (x2)
Anahati Rahe Durga Mata (x2)
Rakshiji Sarv. Lek.Ra (x2)

Radhakrushna Vanduya Vishuddhi Chakra (x2)
Vad.Vidya Samuhik.Ta (x2)
Kshamechya Haya Dev.Ta Yeshu Mary (x2)
Magu Nayanchi Kshama
Karu Sarvana Kshama

Sahastrari Vanduya Nir.Mala Mata (x2)
Deyi Je Sarva Sahaj.Yoga (x2)
Rag.Vi Tya Kundalini Sarv. Jananchya (x2)
Sod.Vi Tya Janmanchya Ferya (x2)