Namostute

Chorus:
Namostute, Namostute }
Shri Nirmala Devi, Namostute } (x2)

Mahan Mangale He Sur. Vimale, Kari Mala Nishpap (x2)
Samyak dnyani Guru Swatacha, Hota Maz. Anutap (x2)
Nirbhay. Banavi Maz.la Etuka, Sakshi Mitsa Swatacha (x2)
Sakalan. Madhye Asata Tari Hi, Raj mi Anurenucha (x2)
Kshamashil. Tu Banavi Maz.la, Sharan. Sharan. Mate

Tujhya Krupene Balamadhali, Rujuta Labho Mala (x2)
Tujhya Krupene Dnyani Houn. Baghu De Daivi Leela (x2)
Tujhya Krupene Trupt. Trupt. Mi, Udat. Antar.Yami (x2)
Tujhya Krupechi Det. Jagruti, Divyashakti Ti Mi (x2)
Sarvaswache Deun. Lene, Kari Dhanya Mate

Tucha Kharokhar. Hya Vishwachi, Karati An Karaviti (x2)
Tucha Kharokhar. Hari Apada, Deun. Dhan. Sampatti (x2)
Samarth. Tuchi Samarth. Kari Maj. Divyatvachi Murti (x2)
Param.mangala Yugandhara Tu, Tuchi Adishakti (x2)
Tujhya Thayi Man. Lago Deun. Sahaj. Yog. Mate