Omkar Pradhan Rupa Ganeshanche

(Saint Tukaram; ‘On the Path of Sahaj’ & ‘Music of Joy 2’)

Chorus:
Omkar. Pradhan. Rupa Ganeshantse (x2)
He Tinhi Devantse Jan Masthan. (x2)
Omkar. Pradhan. Rupa Ganeshantse (x2)

Akar. To Bramha, Ukara To Vishnu (x2)
Makar. Mahesha Zaniyela

Aise Tinhi Deva, Jethuni Utpanna (x2)
Toha Gajanan. Mayabapa

Tuka Mhane Aisi, Ahe Ved.wani (x2)
Pahavi Purani Vyasachiya