Parabrahmha Deva

Rup. Ek. Name
Rup. Ek. Name, Tujhi Re Anant.

Chorus:
Parabrahmha Deva, Tula Dand.Vat.
Parabrahmha Deva, Deva, Tula Dand.Vat
Parabrahmha Deva, Tula Dand. Vat.

Kunaca Kanhaiya, Kunacha Govind. (x2)
Kuni Vishnu Bhajani Sada Rahi Gung. (x2)
Kuni Nilakant. Pujito Manat. (x2)

Kuni Ghalito Sak.De Vitthalasi, Vitthalasi (x2)
Kuni Arth. Vidya Prabhu Ragh.Vasi (x2)
Kunacha Vase To Datt. Chintanat. (x2)

Mazha Rom. Rom. Tujhya Nami Range (x2)
Tujhi Murt. Deva Nayani Tarange (x2)
Mala Pam.Rala Dei Dei Hat. (x2)

Vitthala Deva, Vitthala!!!
Rup. Ek. Name (x3)
Tujhi Re Anant.