Powada

Pahile Naman. Ho Ganarayala (x2)
Dusre Naman. Adishaktila (x2)
Tisre Naman. Sahajayogala
Gau Ata Ra Povadyala …. Ra Ji, Ji, Ji

Ek Unishte Teis. Salala (x2)
Madhyapranti Chindavaryala (x2)
Bhar. Dupari Barah Vajela
Adishaktiza Zanma Zhala …. Ra Ji, Ji, Ji

Dhanya Mata Prasad.Rav. Pita (x2)
Atipunyavan. Ubhayata (x2)
Daivi Kanya Tyanchi Lalita
Sakal. Vishwachi Ase Hi Shan. …. Ji, Ji, Ji

Nir.Gunatuni Sagunant. (x2)
Ali Adishakti Jag.Tat. (x2)
Kaliyugat. Mata Ali
Nirmala Devi Mayabhorli …. Ra Ji, Ji, Ji

Dhanya Te Purvasukrut. (x2)
Kundalini Zhali Jagrut. (x2)
Sat. Chakre Par. Karit.
Ali Sarvanchya Sahasrarat. …. Ji, Ji, Ji

Lehekure Amhi Adnyan. (x2)
Nase Amhala Kahi Dnyan. (x2)
Ananya Bhave Sharan.
Alpamati Kelevarnan. …. Ra Ji, Ji, Ji

Sahaz Yogane Hote Pragati (x2)
Ghya Ho Ghya Ho Yachi Prachuti (x2)
Divyatvachi Jeth. Prachuti
Tethe Kar. Majhe Ho Zulti …. Ra Ji, Ji, Ji