Prabhu Mazha Mala Jevha

(Marathi Hymn Book)

Chorus:
Prabhu Mazha Mala Jevha Base Gheun. Ekanti
Kiti Varnu Mala Tevha Ghade Ji Ho Sukhaprapti

Mala Pahi Prabhusange Duratma Tai Pale Duri
Gale Samarthya Mohache Nure Koni Kuthe Vairi

Mala Bodhamrut. Paji Sada Dei Navi Trupti
Kuthe Chinta Kuthe Duhkhe Kshane Sari Laya Jati

Prabhu Sange Mile Jiva Nase Kothe Tashi Shanti
Prabhu Mazha Swaye Niti Prabhu Mazha Swaye Priti