Tuzhya Darshane Pavan Zhalo

Chorus:
Tuzhya Darshane Pavan. Zhalo
Ure Na Mag.Ne Kahi
Ai Houn. Kese Utarai

Samyak. Je Je Didhala Maz.La
Satya Shivachya Sundar. Tela
Dyayache Maz. Hatun. Tuzhiya

Adnyani Mi Mati Mand. Mi
Ahambhat. Pari Hota Romi
Atma Paramatmyachi Shik.Wan

Pahat. Padate Nei
Salokhyane Jagj. Viharlo
Saridhye Tadatm. Pavalo

Sahaz. Yog. Var.Dan. Dile Tu
Trupt. Antari Ai
Ashirvach. Tav. Maj Sanga Ti

Sahastrari Tu Maya Bhag.Wati
Adishakti Tu Jiwa Shivachi
Vishwa Varadayi