Chitanand. Rupah.

Chitanand. Rupah., Shiv Oham, Shiv Oham (x2) Chorus
(Nirmalananda Rupah., Shiv Oham, Shiv Oham (x2) )
Shri Ma Nir.mal, Shiv Oham, Shiv Oham (x2)

Manobuddhi Ahamkar. Chitta Ni Na Aham (x2)
Nach. Shutr. Jibhe, Nach. Khan. Metre
Nach. Bhyo Na Buddhi, Na Tejo Na Vayu

Nach. Pran. Sandhyo, Na Vai Panch. Vayu (x2)
Na Va Sapt. Dhatum, Na Va Panch. Kosh.
Na Va Pan. Pado, Nacho Past. Payo

Na Me Dwesh. Rago, Na Me Lobh. Moh. (x2)
Madho Naeva Me Naeva Maksar. Bhav.
Na Dharmo, Na Chhatho, Na Kamo, Na Moksh.

Na Punyam, Na Papam, Na Saukhyam, Na Duhkham (x2)
Na Mantro, Na Pitham, Na Veda, Na Yagya
Aham Bhojanam Naeva, Bhojyam Na Bhokta

Na Me Mrutya Shanka, Na Me Jati Bheda (x2)
Pita Naeva Me Naeva Mata Na Janam Na
Na Bandhur, Na Mitram, Gurur Naeva Shishyam

Aham Nirvikalpo, Nirakar. Rupo (x2)
Vi Buddhya Tya Sarv-Atr. Sar.v Endralyanam
Sada Me Samatpan Na Mukti Na Bandh.

Shiv Oham, Shiv Oham
Satchitanand Oham