Gaiye Ganapati Jagavandana

(Tulsidas; Deepak Verma; ‘Samarpan)

Chorus:
Gaiye Ganapati Jagavandan. (x4)
Gaiye Ganapati Jagavandan. (x2)
Shankara Suvana Bhavani Nandan (x2)
Gaiye Ganapati Jagavandan. (x2)

Siddhi Sadan. Gaj. Vadan. Vinayak. (x4)
Kripa Sindhu Sundar. Sab. dayak. (x2)

Modak. Priya Muda Mangala Data (x4)
Vidya Vaaridhee Buddhi Vidhata (x2)

Mangat. Yogijan. kar. Jore (x4)
Basahu Shri Mataji Manas. more (x2)