Guru Stuti

Brahmha Nandan, Param. Sukh.Dam
Kevalam Gyan. Murtim
Dwandatitam Gagan. Satrisham
Tatwamasya Tilakshanam

Ekam Nityam Vimalam Achalam
Sarvadhi Sakshi Bhutam
Bhavatitam Trigun. Rahitam
Sadguru Tam Namah

Chaitanyam Shashwatam Shantam
Vyomatitam Niranjanam
Nad.bindum Kalatitam
Guru Bramha Namo Viham

Guru Brahmha, Guru Vishnu,
Gurur Devo Maheshwara
Guru Sakshat Par.Brahmah
Tasmai Shri Guruve Namah.

Dhyan. Mulam Guru Murti
Puja Mulam Guro Padam
Mantr. Mulam Guru Vakyam
Moksh. Mulam Guru Krupa

Akhand. Mandala Karam
Vyaptam Yen. Chara Charam
Tat Padam Dakshitam Yenah
Tasmai Shri Guruve Namah.

Agyan. Tim.randhasw.
Gyanamjan. Shalatayam
Chakshur.me Litim.yen.
Tasmai Shri Guruve Namah.