Jai Jai Bhavani

Jay jay Bhavani, Jay jay Shivani
Nir.mal. Mata jay. Devi (Chorus x2)

Mangal. Dayini Nir.mal. Ma (x2)
Vidya Dayini Nir.mal. Ma (x2)
Shakti Dayini Nir.mal. Ma (x2)

Jay. Mahalakshmi Nir.mal. Ma (x2)
Jay. Mahakali Nir.mal. Ma (x2)
Jay. Mahasaraswati Nir.mal. Ma (x2)

Sahaj. Yog. Dayini Nir.mal. Ma (x2)
Sahasrar. Swamini Nir.mal. Ma (x2)
Moksh. Pradayini Nir.mal. Ma (x2)

Vishw. Vilasini Nir.mal. Ma (x2)
Vishw. Vinodini Nir.mal. Ma (x2)
Vishw. Samharini Nir.mal. Ma (x2)

Anand. Dayini Nir.mal. Ma (x2)
Brahmanand. Dayini Nir.mal. Ma (x2)
Chidanand. Dayini Nir.mal. Ma (x2)

Bhuvan.-mohini Nir.mal. Ma (x2)
Jag.doddharini Nir.mal. Ma (x2)
Jagahit.-karani Nir.mal. Ma (x2)

Gar.v. Nashini Nir.mal. Ma (x2)
Dukh. Vilasini Nir.mal. Ma (x2)
Satt. Gatti Dayini Nir.mal. Ma (x2)

Shakti Dayini Nir.mal. Ma (x2)
Bhakti Dayini Nir.mal. Ma (x2)
Jagahit. Karini Nir.mal. Ma (x2)

Nir.mal. Mata Jay Devi (x …)