Mahalakshmi Strotam – Shri Nirmala Devi Namostute

Namastestu Mahamaye
Shri Pithe Sur. Pujite
Shankh. Chakra Gada Haste
Shri Nirmala Devi Namostute

Namaste Garuda Rudhe
Kolha Sur. Bhayankari
Sarv. Pap. Hare Devi
Shri Nirmala Devi Namostute

Sarvagye Sarv. Var.De }
Sarva Dusht. Bhayankari } (x2)
Sarva Dukh. Hare Devi
Mahalakshmi Namostute (x2)

Siddhi Buddhi Prade Devi }
Bhukti Mukti Pradayini } (x2)
Mantr. Murte Sada Devi
Mahalakshmi Namostute (x2)

Adhyantar-hite Devi
Adya Shakti Maheshwari
Yog. Je Yog. Sambhute
Shri Nirmala Devi Namostute

Sthul. Sukshma Maha Raudre
Maha Shakti Maho-dare
Maha Pap. Hare Devi
Shri Nirmala Devi Namostute

Padmasan. Sthite Devi }
Parabrahma Swarupini } (x2)
Parameshi Jagan Mata
Mahalakshmi Namostute

Shwetambar. Dhare Devi }
Nana Alankar. Bhushite } (x2)
Jagat Sthite Jagan Mata
Mahalakshmi Namostute

Shri Nirmalam-Ashtakam Stotram
Yah. Pathed Bhaktimaan Narah
Sarv. Siddhi-Ma-Vapnoti
Rajyam Prapnoti Sarvada

Ek. Kaalam Pathed Nityam
Maha Pap. Vinashanam
Dwi-Kaalam Yah. Pathen Nityam
Dhan.-Dhaanya Samanvitah

Tri-Kaalam Yah. Pathen Nityam
Maha Shatru Vinashanam
Shri Nirmala Devi Bhaven Nityam
Prasanna Var.da Shubha

Namastestu Maha Maye
Shri Pithe Sur. Pujite
Shankh. Chakra Gada Haste
Shri Nirmala Devi Namostute

Namastestu Maha Maye }
Shri Pithe Sur. Pujite } (x2)
Shankh. Chakra Gada Haste
Mahalakshmi Namostute (x2)

Om… Twamewa Sakshat…
Shri Jagan Mata…
Mahalakshmi Sakshat…
Shri Nirmala Devi Namoh Namah.(x3)

(Sanskrit 8)