Prayer for Surrender

Aa wahanam na Janami
Na Janami ta varchanam
Poojam chaiwa na Janami
Kshamyatam Parameshwari (x2)
Kshamyatam Parameshwara

Mantrahinam kriyahinam
Bhaktihinam Sureshwari
Yat pujitam maya devi
Pari purnam tadastu me

Gatam Papam Gatam Duknam
Gatam Daridra me Vacham
Aagatam Parama Chaitanyam
Punyo Aham Tava Darshanat
Anyataha Sharanamnasti
Twameva Sharanam Mama
Tasmad Karunya Bhavena
Raksha Raksha Parameshwari (x2)
Raksha Raksha Parameshwara

Apradha Sahasrani
Kriyante Ahernisham Maya
Dasoyam Iti Mam Matwa
Raksha Raksha Parameshwari (x2)
Raksha Raksha Parameshwara

Karacharana Kritam Vakayajam Karmajamwa
Shravana Nayana Jamwa Mansam va Paradham
Vihitam Vihitamwa Sarva me Tat Kshamasva
Jai Jai Karunabde Shri Mahadev Shambho (x3)