Sanskrit Shlokas (Marriage Ceremony)

Swasti Shri Gananayakam Gaj.mukham Moreshwaram Siddhidam
Ballal Stu Vinayakastath Marne Chintamani Sthevaram
Lenyadri Girijatmakam Suvaradam Vighneshwaram Ojharam
Graye Ranjan Sansthit Gan.pati Kuryat Sada Mangalam

Kasturitilakam Lalat.pat.le Vakshah.sthale Kaustubh.
Nasagrevar Nav Mauktikam Karat.le Venukare Kankanam
Sarvange Harichandanam Sulalitam Kanthe Cha Muktavali
Gop.si Pariveshthito Vijayate Kuryat Sada Mangalam

Ramo Raj.mani Sada Vijayate Ramam Ramesham Bhaje
Ramenabhihata Nishacharacharam Ramay.tasmai Namah.
Ramannasti Parayanam Parataram Ramatya Daso Smayaham
Ramachittalayah Sadabhavatu Me Kuryat Sada Mangalam

Yam Bramhavarunedraru Dramarutah Stunvanti Divyestavai
Vedam Sangapradakramopanishade Gayantti Yam Samagah
Dhyanavastita Tadgaten Manasa Pashyanti Yam Yogino
Yasyant Vidur Sura Suragana Kuryat Sada Mangalam

Ya Kundedutushar Har Dhav.la Ya Shubhravastravruta
Ya Vinavar Dandamandit.kara Ya Shwet.padmasana
Ya Bramhachyut Shankar.prabhutibhirdeve Sada Vandita
Samanpatu Saraswati Bhagawati Kuryat Sada Mangalam

Lakshmih Kaustubhaparijatak. Sura Dhanvantarishchandrama
Gavah Kamadudha Sureshwar.gajo Rambhadi Devangana
Ushvah Saptmukho Vish Haridhanu Shankhohmrut. chambuye
Ratnanih Chaturdesh Pratidin Kuryat Sada Managalam

Ganga Sindhu Saraswati Cha Yamuna Godavari Narbhada
Kaveri Sharayu Mahendratanaya Charmanvati Vedika
Kshipra Vetr.vati Mahasur.nadi Khyata Cha Ya Gandaki
Purn Purnajaleh Samudr. Sahita Kurvantu Me Mangalam
Shubh.lagan Sav.dhan