Sar.va Mangala

(Adi Shankaracharya – Devi Mahatmayam Chapter 11)
(Swiss Sahaja Yogis – ‘Music of Joy 1’)

Sar.va Bhuta Yada Devi
Bhuktimukti Pradayini
Twam Stuta stutaye Ka Wa
Bhavantu Paramoktayah

Chorus:
Sar.va Mangala Mangalye
Shive Sarvartha Sadhike
Sharanye Tryambake Gauri
Nirmala Ma Namostute

Sarvasya Buddhi Rupena
Janasya Hrudi Samsthite
Swargapavarga De Devi
Nirmala Ma Namostute

Kalakasthadi Rupena
Parinama Pradayini
Vishwasy. Oparatau Shakte
Nirmala Ma Namostute

Srusti Sthiti Vinashanam
Shakti Bhute Sanatani
Gunashraye Gunamaye
Nirmala Ma Namostute

Shankha Chakra Gada Sharnga
Gruhita Paramayudhe
Prasida Vaishnavi Rupe
Nirmala Ma Namostute

Lakshmi Lajje Mahavidye
Shraddhe Pushti Swadhe Dhruve
Maharatri Mahamaye
Nirmala Ma Namostute

Sarva Swarupe Sarveshe
Sarvashakti Samanvite
Bhayebhyastrahi No Devi
Durge Devi Namostute

Etat Te Vadanam Saumyam
Lochanatraya Bhushitam
Patu Nah Sarva Bhitebhyah
Katyayani Namostute

Jwala Karala Matyugram
Sheshasura Sudanam
Trishulam Patu No Bhiter
Bhadrakali Namostute