Shiva-Ashtakam

(Adi Shankaracharya; Shivaratri Puja; Italy 1991; Sarita)

Pashunam Pateem Papa Nasham Paresham
Gajendrasya Krutim Vasanam Varenyam
Jata Joota Madhye Sphuradganga Varim
Maha Devam Ekam Smarami Smararim

Mahesham Suresham Surarati Nasham
Vibhum Vishwa Natham Vibhootyanga Bhoosham
Viroopaksha Min Dwark. Vahni Trinetram
Sadananda Mide Prabhum Pancha Vaktram

Gireesham Ganesham Gale Neela Varnam
Gavendradhi Roodham Ganateeta Roopam
Bhavam Bhasvaram Bhasmana Bhooshitangam
Bhavani Kalatram Bhaje Panch. Vaktram

Shiva Kanta Shambo Shashankardha Mole
Maheshana Shoolin Jata Joota Dharin
Twameko Jagad Vyapako Vishwa Roop.
Praseed. Praseed. Prabho Poorn. Roop. (x3)

Paratman. Mekam Jagad Veej. Madyam
Nireeham Nirakaram Omkara Vedyam
Yato Jayate Palyate Yen. Vishwam
Tameesham Bhaje Leeyate Yatr. Vishwam

Na Bhoomir Na Chapo Na Vahir Na Vayur
Na Chakasham-Aste Na Tandra Na Nidra
Na Greeshmo Na Sheetam Na Desho Na Vesho
Na Yasyasti Murtis Trimoortim Tameede

Ajam Shashvatam Karanam Kar.nanam
Shivam Kevalam Bhasakam Bhasakanam
Tureeyam Tamah Par.madyant. Heenam
Prapadye Param Pavanam Dvaita Heenam

Namaste Namaste Vibho Vishwa Moorte
Namaste Namaste Chidanand. Moorte
Namaste Namaste Tapo Yoga Gamya
Namaste Namaste Shruti Dyan. Gamya