Shri Ganesha Pancha Ratnam

(Names of Shri Ganesha; Pune Yuva Shakti)

Muda Karata Modakam, Sada Vimukti Sadhakam
Kala Dhara Va Taunsa Kam, Vilasi Loka Rakshakam
Anaya-Kaika-Nayakam, Vinashi Tebha Daityakam
Nata shubhashu Nashakam, Namami Tam Vinayakam

Na Te Tarati Bhirkaram, Na Voditarka Bhasvaram
Na Mat Surari Nirjaram, Na Tadhi Kapa Duddharam
Sureshvaram Nidheeshvaram, Gajeshvaram Ganeshvaram
Maheshvaram Tamashraye, Paratparam Nirantaram

Samasta Loka Shankaram, Nirasta Daitya Kunjaram
Dereta Rodaram Varam, Vare Bha Vaktra Maksharam
Krupa Karam Kshama Karam, Muda Karam Vashas Karam
Manas Karam Namaskrutam, Namas Karomi Bhasvaram

Akincha Nati Marjanam, Chiranta Nokti Bhajanam
Purari Poorv. Nandanam, Surari Garva Charvanam
Prapancha Nasha Bheeshanam, Dhananjay Adi Bhooshanam
Kapola Dana Varanam, Bhaje Purana Varanam

Nitanta Kanta Danta Kanti, Manta Kanta Katmajam
Achintya Rupa Manta Heena, Manta Raya Kruntanam
Hrdantare Nirantaram, Vasanta Meva Yoginam
Tameka Danta Meva Tam, Vichintya Yami Santatam

Namami Tam Vinayakam, Namami Tam Vinayakam (x2)
Namami Tam Vinayakam, Namami Tam Vinayakam (x2)
Namami Tam Vinayakam, Namami Tam Vinayakam (x …)