Twamewa Mata

(Prayer for Forgiveness)

Twamewa Mata sah Pita Twamewa
Twamewa bandhu sah sakha Twamewa
Twamewa vidya dravinam Twamewa
Twamewa sarvam, mama Deva Deva

Apradah sahasrani
Kriyante ahernisham maya
Daso’ham iti mam Matwa
Kshamaswa Parameshwari (x2)
Kshamaswa Parameshwara

Awahanam na Janami
Na Janami tavarchanam
Poojam shaiwa na Janami
Kshamya tam Parameshwari (x2)
Kshamya tam Parameshwara

Mantrahinam kriyahinam
Bhaktihinam Sureshwari
Yat pujitam mayadevi
Pari purnam tadastu me